Användarvillkor

Vänligen läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du använder den här hemsidan. Genom att använda den här hemsidan bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor. Använd inte hemsidan om du inte accepterar användarvillkoren.

Din tillgång till och användning av denna hemsida, samt alla relaterade hemsidor som drivs av Jakob Roos AB (vidare benämnt företaget) som omfattar är föremål för följande villkor (användningsvillkor) och alla tillämpliga lagar. Genom att använda hemsidan godkänner du, utan begränsning, användningsvillkoren.

1. Du samtycker till att hemsidan själv, liksom allt innehåll; videor, utbildningsmaterial, produkter, tjänster, och/eller annat material, som görs tillgängliga på hemsidan av oss eller tredje part, samt utseendet av allt ovanstående (innehållet) upprätthålls för ditt personliga bruk och information tillhör företaget och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du samtycker till att sådant företagsinnehåll ska omfatta alla videor, HTML/CSS, JavaScript, grafik, röst-och ljudinspelningar, konstverk, foton, dokument och text samt allt annat material som finns på hemsidan. Under förutsättning att du följer dessa användarvillkor beviljar företaget dig härmed en begränsad licens, som är icke-exklusiv, icke-överförbar, och icke-underlicensierbar, för att få åtkomst till, visa och använda hemsidan endast för dina personliga syften. Inget företagsinnehåll får kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, postas, överföras, distribueras, användas för offentliga eller kommersiella ändamål, eller laddas ned på något sätt såvida inte skriftligt tillstånd uttryckligen beviljas av företaget. Modifiering av innehåll eller användning av innehållet i något annat syfte är en kränkning av upphovsrätten och andra äganderätter av företaget, liksom andra författare som skapade materialet, och kan vara föremål för skadestånd och påföljder. Du får inte distribuera, modifiera, överföra eller använda innehållet på webbplatsen eller något innehåll, inklusive all programvara, verktyg, grafik och/eller ljudfiler, för offentliga eller kommersiella ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget.

2. Allt innehåll, såsom text, data, grafikfiler, videor och ljudfiler, och annat material som finns på hemsidan, är upphovsrättsskyddat om inte annat anges och tillhör företaget och/eller en leverantör till företaget. Inget sådant material får användas utom i de fall som anges i dessa användningsvillkor.

3. Alla varunamn, varumärken och bilder och biografiska uppgifter om personer som används i företagets innehåll och som finns på hemsidan är antingen egendom som tillhör företaget som används med tillstånd av företaget. Användning av innehåll är strängt förbjudet om det inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor. All obehörig användning av innehåll kan bryta mot upphovsrätten, varumärket och andra äganderätter som företaget och/eller tredje part erhåller, samt lagarna om integritet och publicitet, och andra förordningar och bestämmelser. Ingenting i detta avtal eller på hemsidan ska tolkas som beviljande, underförstått eller på annat sätt, av någon licens eller rättighet att använda något varumärke eller annan äganderättsskyddad information utan uttryckligt skriftligt medgivande från företaget eller tredje parts ägare. Företaget respekterar andras upphovsrätt, varumärke och alla andra immateriella rättigheter. Företaget har rätt, men har ingen skyldighet, att ta bort innehåll och konton som innehåller material som kan vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt förkastligt eller kränker någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor. Om du tror att dina immateriella rättigheter kränks och/eller att något verk som tillhör dig har reproducerats på hemsidan eller i något innehåll på något sätt, kan du meddela företaget. Ange namn och kontaktuppgifter, typ av arbete och hur det kränks, all relevant information om upphovsrätt och/eller varumärkesregistrering, platsen/URL för överträdelsen och all annan information som du anser är relevant.

4. Företaget försöker alltid att inkludera korrekt och aktuell information på hemsidan, men lämnar ingen garanti eller utfästelse om dess riktighet. Företaget åtar sig inte heller något ansvar för eventuella fel eller försummelser i innehållet på hemsidan.

5. När du registrerar dig på hemsidan samtycker du till att uttryckligen ta emot meddelanden, avtal, upplysningar, rapporter, dokument, meddelanden om nya produkter och/eller tjänster från företaget. Du samtycker till att ta emot meddelanden elektroniskt genom att företaget vidarebefordrar meddelandet till dig via e-post-

6. Om du skickar kommentarer eller förslag till företaget, till exempel; anteckningar, ritningar, bilder, mönster, text eller datorprogram förblir det företagets egendom. Företaget blir inte skyldig att upprätthålla särskilda skyldigheter eller sekretess. Företaget kommer uteslutande äga alla rättigheter (inklusive immateriella rättigheter) och har rätt till obegränsad användning, publicering och spridning av sådana inlagor i alla syften, kommersiella eller på annat sätt, utan bekräftelse från dig eller kompensation till dig.

7. Företaget försöker begränsa obehörig åtkomst till data och filer på ett rimligt sätt. Inga system kan vara helt ogenomträngliga och därför ska du vara medveten om att tredje part kan få tillgång till, visa, kopiera, modifiera eller distribuera de data och filer som du lagrar på hemsidan. Användning av hemsidan sker på egen risk.

8. Företaget kommer inte avsiktligen avslöja personliga, identifierbara uppgifter om dig till tredje part, förutom i de fall företaget anser att sådant utelämnande av uppgifter är nödvändigt för att följa lagen eller genomdriva dessa användarvillkor. Genom att använda hemsidan bekräftar du ditt godkännande av företagets integritetspolicy. Om du inte samtycker till denna integritetspolicy, helt eller delvis, använd inte hemsidan.

9. Varken företaget eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller underhålla webbplatsen och/eller något innehåll på webbplatsen ska under några omständigheter hållas ansvarigt för några direkta, oavsiktliga, följdskador, indirekta eller bestraffande skadestånd som uppstår till följd av din tillgång till eller användning av webbplatsen. Utan att begränsa det föregående, tillhandahålls allt innehåll på webbplatsen i ”som det är” utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Företaget garanterar inte eller gör några utfästelser om användningen av materialet på webbplatsen, resultaten av användningen av sådana material, lämpligheten av sådana material för alla användares behov eller sannolikheten för att deras användning kommer att uppfylla alla användares förväntningar, riktighet, tillförlitlighet eller rättelse. Företaget garanterar inte heller, eller gör några utfästelser eller garantier för att du kommer att tjäna några pengar med hjälp av webbplatsen eller företagets teknik eller tjänster. Du accepterar allt ansvar för att utvärdera din egen intjäningspotential samt utförandet egna affärer och tjänster. Din intäktspotential är helt beroende av dina egna produkter, idéer, tekniker; ditt genomförande av din affärsplan; den tid du ägnar åt programmet, idéer och teknik som erbjuds och utnyttjas; samt din ekonomi, din kunskap och din skicklighet. Eftersom dessa faktorer skiljer sig mellan alla individer, kan företaget inte lämna garanti eller utfästelse om din egna framgång eller inkomstnivå. Företaget garanterar inte att användningen av materialet kommer att vara oavbruten eller felfri, att defekter kommer att korrigeras, eller att denna webbplats, innehållet och/eller material som finns på denna webbplats är fri från buggar eller virus eller andra skadliga komponenter. Du åtar dig allt ansvar för kostnaden för alla nödvändiga reparationer eller rättelser. Företaget ansvarar inte för eventuella prestanda-eller serviceproblem som orsakats av tredje parts webbplats eller tredje parts tjänsteleverantör. Alla sådana problem ska endast regleras av avtalet mellan dig och den leverantören. Observera att tillämplig jurisdiktion kanske inte tillåter uteslutning av vissa underförstådda garantier, och kommer därför inte gälla dig.

 

10. Företaget ansvarar inte för eventuella prestanda – eller serviceproblem som orsakats av tredjeparts hemsida eller tjänsteleverantör (till exempel; betalningstjänst eller din programvara). Alla sådana problem ska endast regleras av avtalet mellan dig och den leverantören. Företaget förbehåller sig rätten att avgöra om företaget är ansvarigt för något sådant fel eller avbrott. Företaget förbehåller sig också rätten att begränsa din användning av webbplatsen och/eller innehållet eller att avsluta ditt konto om företaget bedömer att du har brutit mot dessa användarvillkor eller att du har brutit mot några andra regler eller villkor. Företaget förbehåller sig rätten att neka åtkomst till webbplatsen och/eller företagets innehåll, produkter och/eller tjänster till någon. Företaget förbehåller sig rätten att avgöra om företaget är ansvarigt för något sådant fel eller avbrott. Företaget kan återbetala den ursprungliga avgiften som tas ut för all användning av webbplatsen och/eller innehåll eller en proportionell del, i enlighet med företagets återbetalnings policy. Företaget ska neka återbetalning trettio (30) dagar efter din betalning för användning av webbplatsen och/eller något innehåll, antingen i enlighet med företagets licensavtal eller på annat sätt, oavsett orsaken till störningen.

11. Under inga omständigheter skall bolaget hållas ansvarigt för några särskilda, oavsiktliga, indirekta, bestraffande, beroende eller följdskador, vare sig förutsebara eller inte, inklusive skada eller förlust av egendom, utrustning, information eller data, utebliven vinst, intäkter eller goodwill, kostnader för kapital, kostnader för ersättningstjänster, eller anspråk på service avbrott eller överföringsproblem, föranleds av någon defekt på hemsidan, innehåll och/eller relaterat material, oförmåga att använda tjänster som tillhandahålls eller någon annan orsak, oavsett ansvarsgrund. Denna begränsning kommer att gälla även om företaget har informerats eller är medveten om risken för sådana skador.

12. Du samtycker till att ersätta och hålla företaget och var och en av dess direktörer, tjänstemän anställda och agenter, skadeståndsfria från alla skulder, anspråk, skador och utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden, som uppstår ur eller i samband med (i) ditt brott mot detta Avtal, (II) brott mot lag eller tredje parts rättigheter, (III) material, information, verk och/eller annat innehåll av något slag eller media som du publicerar eller delar på eller via hemsidan, (IV) din användning av webbplatsen eller tjänster som företaget tillhandahåller via hemsidan, och (v) ditt uppförande i samband med hemsidan eller tjänsterna eller med andra användare av hemsidan eller tjänsterna. Företaget förbehåller sig rätten att ta det exklusiva försvaret av alla anspråk som vi har rätt till ersättning enligt detta avsnitt. I sådana fall ska du förse företaget med sådant samarbete som rimligen begärs av företaget.

13. Bestämmelserna i dessa användarvillkor är till förmån för företaget, dess dotterbolag, dotterbolag och dess tredjepartsleverantörer av innehåll och licensgivare, och var och en ska ha rätt att hävda och verkställa sådana bestämmelser direkt eller för egen räkning.

 

14. På detta Avtal skall svensk lag tillämpas.

Ligger det i kalendern så blir det av

Så låt oss börja i den änden. Klicka på knappen nedan så kommer du till min kalender. Sen är det bara att hitta en tid som passar dig.

Jag ser verkligen fram mot att ses!

Boka möte med mig! 📅